Voor Ouders

Basisonderwijs en uw kind

De basis voor de toekomst van uw kind wordt gelegd in het Basisonderwijs.

MiboO – Instituut voor Bijles Basisonderwijs Oosterhout – is een instituut dat bijles aanbiedt voor leerlingen uit het basisonderwijs.

In Nederland is het basisonderwijs opgedeeld in 8 groepen en is bestemd voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Een leerling start zijn schoolloopbaan in groep 1 en rondt de ontwikkeling van de basiskennis af in groep 8.
Gedurende de gehele schoolloopbaan (groep 3 – 8) van uw kind worden Cito-toetsen afgenomen.

In groep 1 en 2 leert uw kind “in vrijheid in gebondenheid” de structuur van het naar school gaan kennen. Het maakt kennis met taal- en rekenonderwijs op een speelse manier.
In groep 3 staat aanvankelijk lezen, spellen en rekenen centraal. Daarnaast leert uw kind rekensommen maken tot het tiental.
In groep 4 leert uw kind tellen en rekenen tot 100, klok kijken, vermenigvuldigen, delen, het schrijven van hoofdletters en de structuur van verhalen en zinnen herkennen.
In groep 5 leert uw kind cijferend rekenen, digitale tijd, vermenigvuldigen en wordt er veel aandacht besteed aan begrijpend lezen.
In groep 6 wordt de taal- en rekenkennis uitgebreid en wordt aandacht besteed aan de topografie van Nederland.
In groep 7 maakt uw kind kennis met Engels. De topografie van Europa komt aan bod en wordt op veel scholen de Entreetoets van Cito afgenomen. Deze toets geeft een beeld van wat er in groep 8 van de leerling verwacht kan worden bij de Eindtoets en geeft ook eventuele verbeterpunten aan.
In groep 8 is er naast de topografie van de wereld ruimte voor Engels, wordt er cijferend gerekend en wordt er alvast kennis gemaakt met wiskunde. In groep 8 dienen de kinderen de fundamentele basiskennis te beheersen. Dit wordt uiteindelijk getoetst in de Cito Eindtoets Basisonderwijs.

Cito Toets

De keuze voor het vervolgonderwijs, en daarmee vaak de start voor de verdere loopbaan, wordt mede gemaakt aan de hand van de Cito-toets.

Cito staat vooral bekend om de Eindtoets Basisonderwijs maar biedt daarnaast ook een volgsysteem aan, dat de vorderingen van leerlingen in het basisonderwijs toetst. Vrijwel alle scholen in Nederland maken gebruik van dit systeem.

De toetsing begint al in groep 1 en loopt door tot de bekende Eindtoets in groep 8.
De toetsing in groep 1,2,3,4,5,6 en 7 vindt twee keer per jaar plaats, midden in het schooljaar en aan het einde van het schooljaar.

De Cito toetsen worden vaak apart aangegeven op het rapport van uw kind. De toetsen worden aangegeven met een M voor midden en een E voor einde van het leerjaar, bijvoorbeeld: M5 voor midden groep 5 en E5 voor eind groep 5.
In groep 8 wordt uw kind getoetst door middel van de Eindtoets Basisonderwijs. Mede aan de hand van deze toets zal het kind naar het juiste (passende) vervolgonderwijs gaan.

De onderdelen waar de leerling op getoetst wordt bij de Cito toetsen zijn:

– Spelling (SVS),
– Rekenen,
– Taal (woordenschat),
– Lezen (AVI,DMT enBegrijpend Lezen).

Scoort de leerling een 1,2,3 dan zit het boven of op basisniveau, een 4 of 5 betekent dat het kind onder basisniveau zit en dus onvoldoende heeft gepresteerd. In dit laatste geval is het raadzaam om op tijd maatregelen te nemen, zodat er geen achterstand ontstaat in de ontwikkeling van uw kind.
Bijles is dan een goede ondersteuning om de onvoldoende om te buigen naar een voldoende.

De MiboO Methode

MiboO’s RT en Bijlesprogramma’s worden niet door studenten gegeven, maar door professionele gediplomeerde leerkrachten met meerjarige praktijkervaring in het basisonderwijs en ruime ervaring met het verzorgen van RT en Bijles.

De MiboO Methode is een specifieke methode die van toepassing is voor ieder bijlesprogramma en voor ieder kind.
We bieden bij MiboO een gestructureerde leer- en werkmethode in combinatie met actieve informatie-uitwisseling tussen MiboO, ouders en desgewenst de school van uw kind.

De methode is afgestemd op de individuele kennisbehoefte van het kind en bestaat uit een individuele Toets en een Advies-behandelingsplan.
Op basis hiervan wordt het bijlesprogramma samengesteld en een aanbeveling gedaan met betrekking tot de duur van het programma. Naast de toetsing aan het begin van het traject zal ook tussentijds getoetst worden.

Vanaf de start wordt u als ouder actief op de hoogte gehouden van het verloop en de vorderingen van uw kind. Bij alle programma’s vindt er een eindevaluatie plaats en kan een eventueel vervolg besproken worden.

Wanneer Bijles?

De basis voor de toekomst van uw kind wordt gelegd in het Basisonderwijs. De keuze voor het vervolgonderwijs, en daarmee vaak de start voor de verdere loopbaan, wordt gemaakt aan de hand van de Citotoets.

Om tot een goede score te komen heeft uw kind een schoolloopbaan van minimaal 8 jaar afgelegd. De basis is gelegd en daar wordt op voortgebouwd op het Voortgezet Onderwijs. De basis is essentieel om in de maatschappij verder te kunnen ontwikkelen.

Opgelopen achterstand of hiaten in het Basisonderwijs kunnen in de toekomst grote gevolgen hebben als het gaat om spelling, taal, lezen of rekenen.

Geeft uw kind aan dat hij of zij het moeilijk vind op school? Heeft uw kind moeite met meekomen? Krijgt u van de leerkracht van uw kind te horen dat er extra ondersteuning nodig is? Heeft u zelf het gevoel dat u het kind wilt ondersteunen? In zo’n geval kunt u al in de basis een essentiële verbetering bereiken.

Dan kunt u kiezen voor bijles.

Het inlopen, corrigeren, inhalen van achterstand en het oplossen van hiaten is van groot belang voor de schoolloopbaan van uw kind.